ΦΕΚ 2604/2008

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 1.7.1999.
β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και κανονισμοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν, στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/04) υπουργική απόφαση.
γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.
δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 ((ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες αρχές, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Αναβάθμιση ανελκυστήρα βάσει Φεκ 2604/2008
Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις (Προθεσμίες για την αναβάθμιση όλων των ανελκυστήρων)
1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή άλλες προγενέστερες της παρούσης κανονιστικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιμές».
2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, παρέχεται προθεσμία έως 12.2012, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος εγκατάστασης τους.
β) Για τους ανελκυστήρες με προ έγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.
γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προ έγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία έως 31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

O έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό είναι θεσμοθετημένος εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και από το 2000 στην Ελλάδα.
Βάσει της σχετική Υπουργικής Απόφασης, τα χρονικά διαστήματα των περιοδικών ελέγχων καθορίζονται βάσει χρήσης του ανελκυστήρα και πλήθους των ορόφων, συγκεκριμένα :
• Ανελκυστήρες έως 6 στάσεις σε κτίρια κατοικιών, κάθε 6ετία.
• Ανελκυστήρες με πάνω από 6 στάσεις σε κτίρια κατοικιών, κάθε 5ετία.
• Ανελκυστήρες έως 6 στάσεις σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κάθε 4ετία.
• Ανελκυστήρες με πάνω από 6 στάσεις σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κάθε 3ετία.
• Ανελκυστήρες ξενοδοχειακών μονάδων μέχρι 200 κλίνες, κάθε 3ετία.
• Ανελκυστήρες ξενοδοχειακών μονάδων με πάνω από 200 κλίνες, κάθε έτος.
• Ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, αεροδρόμια, μετρό, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, κάθε έτος.
Η ΚΥΑ επίσης καθορίζει τα διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων ως εξής:
• Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως.
• Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες = 8 φορές ετησίως.
• Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα = 24 φορές ετησίως.

Σας ενημερώνουμε ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες της παραπάνω ΚΥΑ είναι υψηλές (Άρθρο 13) και προβλέπεται ακόμα και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα (Άρθρο 12).